Q&A voor diverse belangrijke onderwerpen

Welk bestuursmodel hanteert SEKAM?

Met ingang van 2 februari 2022 hanteert SEKAM het zogenaamde ‘one tier-model’. Het bestuur bestaat nu uit een drietal Niet-uitvoerend bestuurders, die toezicht houden op de enige Uitvoerend bestuurder die is belast met de uitvoering van het dagelijks beleid. Twee van de drie Niet-uitvoerende bestuurders worden benoemd op voordracht van vereniging NCP en een Niet-uitvoerend bestuurder op voordracht van vereniging NAPA. De Niet-uitvoerend bestuurders gezamenlijk benoemen en ontslaan de Uitvoerend bestuurder.

Wie zijn de bestuursleden van SEKAM

Het bestuur van SEKAM bestaat uit de volgende vier bestuursleden:

Uitvoerend bestuurder:
Arie Landsmeer

Voorzitter:
Willem Zijlstra

Penningmeester:
Nelsje Musch

Secretaris:
Gamila Ylstra

Voor een opgave van de nevenactiviteiten van bestuurders, wordt verwezen naar het Jaarverslag van SEKAM.

Welke rechthebbenden kunnen zich aansluiten bij SEKAM?

SEKAM is gericht op aansluiting van alle in Nederland woonachtige natuurlijk personen of in Nederland gevestigde rechtspersonen die als voornaamste activiteit hebben het tot stand brengen van filmwerken met het oog op de exploitatie daarvan in de Nederlandse markt. SEKAM heeft zodoende twee soorten aansluitovereenkomsten: een aansluitovereenkomst met rechtspersonen en een aansluitovereenkomst met natuurlijke personen.
SEKAM incasseert en verdeelt vergoedingen voor film- en televisiewerken die zijn geproduceerd door Nederlandse producenten en in het buitenland zijn uitgezonden. SEKAM incasseert deze vergoeding via de Zwitserse organisatie AGICOA.
SEKAM incasseert daarnaast de vergoedingen voor gesloten netwerken en groepstelevisie via de stichting VIDEMA. SEKAM verzorgt de incasso en de verdeling van deze gelden ten behoeve van de Nederlandse producenten die aanspraak kunnen maken op een VIDEMA vergoeding. Het Servicebureau Filmrechten (SBF) voert de exploitatie activiteiten uit. Dit is een gespecialiseerd bureau voor auteursrechten organisaties.

Wat is de opzegtermijn bij beëindiging van de aansluitovereenkomst?

SEKAM hanteert een opzegtermijn van ten minste drie maanden en er kan dan opgezegd worden tegen 31 december van het betreffende kalenderjaar. U dient zodoende uiterlijk op 1 oktober van een kalenderjaar schriftelijk te hebben opgezegd. Doet u dit op een later moment, dan zal de beëindiging van de aansluitovereenkomst pas ingaan per het daaropvolgende kalenderjaar.
SEKAM wijst in aanvulling op het voorgaande op de aansluitovereenkomsten, waarin de (overige) beëindigingsvoorwaarden zijn bepaald.
SEKAM wijst erop dat u na beëindiging van de aansluitovereenkomst uw wettelijke aanspraken behoudt zoals bepaald in artikelen 2h, 2i, 2m, 2o, 5f en 22 (voor zover van toepassing) Wet Toezicht.

Waar kan ik de standaardlicentieovereenkomsten en normaal toepasselijke tarieven, inclusief kortingen, vinden?

SEKAM incasseert rechtstreeks van AGICOA of VIDEMA en is zodoende geen licentieovereenkomsten met de betalingsplichten aangegaan.
Voor meer informatie over de door VIDEMA gehanteerde standaard licentieovereenkomsten, tarieven en kortingen verwijst SEKAM naar de website van VIDEMA: www.videma.nl.
Voor meer informatie over AGICOA wordt verwezen naar de website van AGICOA: www.agicoa.org.

Op welke wijze verleent SEKAM een vrijwaring voor claims van niet-vertegenwoordigde rechthebbenden?

SEKAM verleent geen vrijwaring voor claims van niet-vertegenwoordigde rechthebbenden.

Wat is het algemene beleid van SEKAM inzake de verdeling van de aan rechthebbenden verschuldigde bedragen?

SEKAM verwijst naar haar Repartitiereglement. In artikel 4.1 is bepaald op welke wijze SEKAM een vergoeding toekent aan een filmwerk met betrekking tot de VIDEMA gelden. Het verdelingssaldo wordt door SBF per kwartaal toegekend aan een filmwerk op basis van de frequentie van openbaarmakingen en programmaduur van een filmwerk in relatie tot het kijkcijferaandeel van het betreffende filmwerk. Deze gegevens worden door Stichting Kijkonderzoek in het Kijkonderzoek gerapporteerd. In het Kijkonderzoek worden 36 zenders gerapporteerd. Op advies van Stichting Kijkonderzoek hanteert SEKAM een betrouwbaarheidsondergrens van 0,3 kijkdichtheid.
Een kijkdichtheid van minder dan 0,3 is onvoldoende betrouwbaar gemeten en kan derhalve niet gebruikt worden als verdelingsgrondslag. Op basis van de beschikbare gegevens wordt aan elk filmwerk naar rato een vergoeding gekoppeld ten opzichte van het totale verdelingssaldo.
In artikel 4.2 is bepaald op welke wijze SEKAM een vergoeding toekent aan een filmwerk met betrekking tot de AGICOA gelden.

Wat is het algemene beleid van SEKAM inzake de beheerskosten?

Op grond van het Repartitiereglement mag niet meer dan 15% van het incassosaldo over een verdelingsjaar worden ingehouden ten behoeve van beheerskosten en zogenaamde andere inhoudingen. Dit sluit aan op het Besluit van 12 december 2016 tot wijziging van het Besluit van 25 juni 2013 houdende uitvoering van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (Stb. 2016, 510).
SEKAM streeft ernaar haar beheerskosten zo laag mogelijk te houden en onder deze maximale grens te blijven.

Wat is het algemene beleid inzake socu inhoudingen?

SEKAM mag op grond van de Wet Toezicht o.a. een inhouding doen ten behoeve van sociaal, culturele en/of educatieve doeleinden (socu doeleinden). Het Repartitiereglement van SEKAM bepaalt dat maximaal 15% mag worden ingehouden van het incassosaldo in een verdelingsjaar ten behoeve van socu doeleinden. Dit is in lijn met de CBO-Keurmerkcriteria van Voice.
SEKAM heeft nog geen socu fonds opgericht en inhoudingen gedaan ten behoeve van socu doeleinden.

Wat is het algemene beleid inzake het gebruik van onverdeelde bedragen?

Het is mogelijk dat een deel van de gelden onverdeeld blijft omdat, ondanks alle inspanningen van SEKAM, die mede uit de Wet Toezicht volgen, de rechthebbende ongeïdentificeerd blijft.
SEKAM heeft in haar Repartitiereglement bepaalt dat aanspraken jegens SEKAM verjaren na verloop van een termijn van drie jaren na het kwartaal waarin de vergoeding is geïncasseerd door SEKAM. SEKAM keert deze onverdeelde bedragen vijf jaar na inning pro rato uit aan de rechthebbenden die in het betreffende verdelingsjaar een vergoeding hebben ontvangen, voor zover redelijkerwijs te traceren en in verhouding tot de daarvoor te maken kosten.

Is SEKAM vertegenwoordigingsovereenkomsten aangegaan met andere CBO's?

SEKAM verleent een mandaat aan AGICOA namens haar aangeslotenen om Nederlandse filmwerken in het buitenland openbaar te maken via BMS diensten en EMS diensten.

Waar kan ik het klachten- en geschillenreglement vinden?

Onder de link Reglementen SEKAM op de website van SEKAM treft u meer informatie over de klachtprocedure van SEKAM en een link naar het Geschillenreglement.
SEKAM wijst er voor de duidelijkheid op dat indien u een klacht heeft over SEKAM en/of door haar verrichte (administratieve) werkzaamheden, u eerst de klachtprocedure dient door te lopen. Indien de klachtprocedure hebt doorlopen en ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie van SEKAM.

Hoe kan ik op elektronische wijze communiceren met SEKAM?

Schriftelijke correspondentie aan SEKAM kunt u adresseren aan het bestuur
postbus 581, 1000 AN Amsterdam en per mail aan bestuur@sekam.org
Correspondentie die ook van belang is voor SBF kunt u mede richten
aan directie@sbfonline.nl.